Annulering verzekering polis

Algemene Voorwaarden Annuleringsverzekering Boon-a-part Bridgereizen B.V.

Indeling van de voorwaarden per artikel
1 Begripsomschrijvingen
2 Geldigheidsduur verzekering
3 Premie
4 Verzekeringsgebied
ANNULERINGSKOSTEN
5 Dekking
ONGENOTEN VERBLIJFSDAGEN
6 Dekking
VOORTIJDIGE TERUGKEER
7 Dekking
8 Uitkering
9 Uitsluitingen
10 Verplichtingen bij schade
11 Schaderegeling
12 Rechthebbende
13 Vervaltermijn recht op uitkering
14 Adres
15 Geschillen/klachten
16 Persoonsregistratie

1 Begripsomschrijving
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Boon-a-part: Boon-a-Part Bridgereizen B.V.
1.2 verzekerde: de in de polis genoemde persoon
1.3 verblijfssom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van verblijf.
1.4 annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) som en overboekingskosten in geval van annulering
1.5 gezin: samen reizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende verzekerde wordt ook aangemerkt als een gezin
1.6 premie: premie, kosten en assurantiebelasting.
2 Geldigheidsduur verzekering
2.1 De verzekering is geldig vanaf de datum dat de reservering is geplaatst tot en met de einddatum van het verblijf.
2.2 De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van het verblijf.
3. Premie
3.1 Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
4 Verzekeringsgebied
De verzekering is van toepassing op een reservering die gemaakt is in één van de deelnemende “bridge” hotels.

ANNULERINGSKOSTEN
5 Dekking
5.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.10.
5.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstige letselschade van verzekerde.
5.1.2 Overlijden of het in levensgevaar verkeren van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
5.1.3 Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
5.1.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
5.1.5 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan 14 dagen voor aanvang van de reserveringsdatum.
5.1.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
5.1.7 Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
5.1.8 Het door een werkloze verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de verblijfsdatum nodig maakt.
5.1.9 Onverwachte oproep van verzekerde na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens de verblijfsdatum kan worden afgelegd.
5.1.10 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
5.2 Als verzekerde een verblijf annuleert ten gevolge van een in 5.1.1 tot en met 5.1.10 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op uitkering.

ONGENOTEN VERBLIJFSDAGEN
6 Dekking
Ziekenhuisopname
6.1 Als verzekerde tijdens het verblijf onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 overnachting) wordt uitkering verleend voor ongenoten verblijfsdagen. Alle opnamedagen in de verblijfsperiode gelden als ongenoten dagen. De maximale uitkering is 40 dagen.

VOORTIJDIGE TERUGKEER
7 Dekking
Uitkering wordt verleend voor ongenoten verblijfsdagen in geval van voortijdige terugkeer als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 7.1 tot en met 7.5. De maximale uitkering is 40 dagen.
7.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letselschade van verzekerde.
7.2 Overlijden of het in levensgevaar verkeren van familieleden in de 1e of 2e graad of van huisgenoten van verzekerde.
7.3 Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
7.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
7.5 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
7.6 Als verzekerde een verblijf afbreekt ten gevolge van een in 7.1 tot en met 7.5 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op uitkering.
8 Uitkering
8.1 De maximale uitkering voor alle verzekerden samen is ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen, verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reserveringssom.
8.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.
9 Uitsluitingen
9.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:
9.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven
9.1.2 nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting.
9.2 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
9.2.1 die (in)direct verband houdt met:
– molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd
– atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt
– inbeslagneming en verbeurdverklaren
– het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad.
9.2.2 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of de wil van verzekerde of belanghebbende
9.2.3 die (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde of poging daartoe
9.2.4 bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe
9.2.5 die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, zijn huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van kracht als de verzekering is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.
10 Verplichtingen bij schade
10.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
10.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade
10.1.2 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Eveneens is verzekerde verplicht zich op verzoek van Boon-a-part door een arts (niet de huisarts) te laten onderzoeken en alle gewenste inlichtingen te verschaffen
10.1.3 Boon-a-part alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen
10.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen
10.1.5 originele bewijsstukken over te leggen
10.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen.
10.1.7 Een annulering altijd schriftelijk bij het hotel in te dienen.

WIJZE VAN MELDEN
10.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
10.2.1 na een gebeurtenis, waardoor het verblijf (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan de receptie van het hotel.
10.2.2 een verzoek tot uitkering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na einde van de geldigheidsduur van de verzekering, schriftelijk te melden aan Boon-a-part.
10.3 Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 10.2.1 en 10.2.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.
11 Schaderegeling
Boon-a-part is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.
12 Rechthebbende
12.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als een verzekerde recht heeft op uitkering op grond van deze verzekering, hebben ook de overige verzekerden dit recht mits dezen het verblijf ook annuleren of voortijdig afbreken, met uitzondering van het bepaalde in 6.
12.2 Uitkering zal geschieden aan de verzekerde, dan wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.
13 Vervaltermijn recht op uitkering
Heeft Boon-a-part Bridgereizen B.V. ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens Boon-a-part Bridgereizen B.V. terzake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop Boon-a-part dit bericht verstuurt.
14 Adres
Kennisgevingen door Boon-a-part Bridgereizen B.V. aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij Boon-a-part bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.
15 Geschillen/ klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
15.1 de directie van Boon-a-part Bridgereizen B.V,
Postbus 474, 4130 EL Vianen
15.2 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16 Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of het wijzigen van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door Boon-a-part verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode “ Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars.

Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450,
2509 AL Den Haag,
www.verzekeraars.nl.

  • Bridgereizen - buitenlandse bridgearrangementen bij Boon-a-part Bridge Cruise bij Boon-a-part Feestdagen specialist